Regulamin

REGULAMIN 
Exam Space
obowiązujący od dnia 1.06.2020 r.

Stan na dzień: 1.06.2020 r.

ZASADY OGÓLNE

Regulamin uwzględnia przepisy wynikające z: 

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2013.1422 j.t. z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś art. 8 przedmiotowej ustawy; 
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 j.t. z późn. zm.) 
 • Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz.U.2014.827 j.t.) o prawach konsumenta – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość; 
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zm.) Kodeks Cywilny – w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem;
 •  

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług edukacyjnych świadczonych w systemie Exam Space (za pośrednictwem portalu www.examspace.pl), polegających na odpłatnym udostępnianiu drogą elektroniczną zasobów Serwisu i obejmującym dostęp do bazy testów z zakresu medycyny. 

Każdy Użytkownik, najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z Exam Space umową na odległość, ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu. Na prośbę Użytkownika niniejszy regulamin może zostać udostępniony w formie pliku Portable Document Format (PDF). 

Niniejszy regulamin powinien być odczytywany łącznie z Polityką Prywatności. 

§1 Definicje

 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U.2013.1422 j.t. z późn. zm.),
 • Exam Space – ilekroć w niniejszym Regulaminie oraz w korespondencji przywołana zostanie nazwa Exam Space, należy przez to rozumieć Ryszard Derleta prowadzący działalność pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Derleta, NIP 8511394642, REGON 810028359, Szczecin ul. Pińska, nr 6C, 71-043, adresy poczty elektronicznej: portalexamspace@gmail.com
 • Serwis – system informatyczny umożliwiający obsługę platformy edukacyjnej, prowadzony w domenie www.examspace.pl,
 • Użytkownik – każda osoba, która ukończyła trzynaście lat, nie podlega ograniczeniom zdolności do czynności prawnych wynikającym z czynników innych niż wiek, która korzysta z usług Exam Space,
 • Materiały – wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne oraz audiowizualne, w tym bazy danych, publikowane, zamieszczane lub wykorzystywane przez Exam Space w Serwisie lub za jego pośrednictwem,
 • Pakiet – wybrany przez Użytkownika zestaw towarów i uprawnień do korzystania z płatnych Usług i nabywanych łącznie, 
 • Cena – oznacza cenę ostateczną Pakietu wskazaną w podsumowaniu zamówienia. Ceny podane są w złotych polski i zawierają podatek VAT (są cenami brutto) a także dodatkowe opłaty/rabaty określone w regulaminie oraz ofercie, 
 • Zawarcie Umowy – złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego potwierdzenie przez Exam Space, uznaje się za moment zawarcia Umowy. Złożenie zamówienia jest tożsame z zaakceptowaniem warunków korzystania z Serwisu, zawartych w niniejszym Regulaminie i Cenniku aktualnym w dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Cennik jest udostępniony Użytkownikom w Serwisie,
 • Konto Użytkownika – zawiera dane Użytkownika służące do realizacji usług przez Użytkownika i korzystania z Serwisu, 
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 211 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

§2 Zasady korzystania z serwisu 

1. Rejestracja polega na założeniu konta w Serwisie oraz podania niezbędnych danych osobowych. 
2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. 
3. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem strony Serwisu www.examspace.pl. 
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu po wprowadzeniu loginu i hasła Użytkownika w oknie logowania umieszczonego na stronie internetowej: www.examspace.pl.
5. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła Użytkownika osobom trzecim. Korzystanie przez osobę trzecią z loginu i hasła Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Exam Space do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
6. Użytkownikowi zabrania się działania w jakikolwiek sposób na szkodę Exam Space oraz innych Użytkowników. 
7. Exam Space zastrzega sobie prawo do odebrania dostępu do Serwisu w przypadku stwierdzenia zachowań Użytkownika określonych w §2 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 
8. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały, zamieszczone, publikowane czy wykorzystywane zarówno w częściach Serwisu dostępnych bez rejestracji Użytkownika, jak i w częściach do których dostęp wymaga rejestracji, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Exam Space lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania, i podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz konwencji międzynarodowych. 
9. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw Exam Space ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej. 
10. Udostępnienie Materiałów w Serwisie oraz korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie uprawnia Użytkownika w szczególności do:
1. kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części, 
2. umieszczania odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów, 
3. zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, 
4. rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami, 
5. realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. 
2. Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Serwisie oraz oznaczenia handlowe umieszczane w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych w Serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego. 
3. Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do Serwisu, na której opublikowana jest pełna treść.  
4. Stwierdzenie, że Użytkownik, który posiada dostęp do Serwisu, kopiuje z którejś z zakupionych baz danych dane w ilościach wskazujących na kopiowanie w nietypowym, w szczególności z użyciem robotów i/lub programów masowo kopiujących dane, części lub całości bazy danych, będzie skutkowało wezwaniem Użytkownika do natychmiastowego zaprzestania nadużyć. W przypadku niezaprzestania nadużyć przez Użytkownika, Exam Space ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§3 Wymagania dotyczące korzystania z Serwisu

1. Exam Space zakłada, iż każdy Użytkownik podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym. W związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi) ponosi tylko i wyłącznie Użytkownik. 
2. Do Użytkownika należy także dbałość o zachowanie w tajemnicy przed innymi osobami wszelkich informacji służących jednoznacznej identyfikacji Użytkownika i nabytych przez niego usług. Exam Space nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika takich informacji.
3. Exam Space zastrzega sobie możliwość przerw lub zaburzeń pracy serwisu i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania. 
4. Exam Space zastrzega sobie możliwość przerw lub zaburzeń pracy serwisu i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Exam Space przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej. 
5. Exam Space nie ponosi odpowiedzialności: 
1. z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Exam Space, 
2. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez Exam Space, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej, 
3. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych przez Exam Space, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej),
2. Przy świadczeniu Usług na podstawie Regulaminu zostaje wyłączona odpowiedzialność Exam Space z tytułu rękojmi o której mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników, będących Konsumentami, 
3. Serwis ma charakter edukacyjny i ma pomóc Użytkownikom przygotować się do egzaminów medycznych. Exam Space zastrzega, iż skorzystanie z Serwisu nie daje Użytkownikowi gwarancji uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminów. Exam Space nie odpowiada za uzyskane wyniki egzaminów.
4. Exam Space dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych, jednocześnie Exam Space nie gwarantuje aktualności danych zawartych w Serwisie. Exam Space nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność danych zawartych w Serwisie i skutki korzystania z Serwisu.
5. Zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Exam Space wymagania techniczne Serwisu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci internetowej. Jednakże, ze względu na różnorodność stosowanego oprogramowania i wynikające z tego możliwe nieprzewidziane działanie systemu, zaleca się sprawdzenie poniżej wskazanej specyfikacji technicznej urządzenia końcowego.
6. Oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu musi spełniać następujące warunki:
1. posiada zainstalowaną przeglądarkę stron html  spełniającą standard protokołu Hypertext Transport Protocol,
2. udostępnia zapis danych w plikach cookies danego urządzenia;
3. umożliwia wykonywanie skryptów JavaScript,
4. umożliwia uruchamiania plików Shockwave Flash Object (SWF – format zamknięty grafiki wektorowej),
5. przepustowość łącza internetowego zalecana jest powyżej 1Mb/s.
2. Exam Space nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub niemożność korzystania z Serwisu, wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika, bądź nieprzestrzegania przez niego wymagań technicznych opisanych w niniejszym Regulaminie. 
3. Exam Space nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności koszty dostępu do sieci Internet.
4. Exam Space nie ponosi odpowiedzialności za brak dbałości Użytkownika o bezpieczeństwo jego działań w sieci. Użytkownik powinien stosować program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall. Exam Space nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu następstw blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.

§4 Procedura zawierania umów i dokonywania zakupów

1. Usługi świadczone są za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.examspace.pl. 
2. W celu rejestracji oraz zawarcia umowy Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących informacji: 
1. Imię, 
2. Nazwisko, 
3. Adres email, 
4. Numer telefonu, 
5. Adres (w zależności od wybranej metody płatności),
6. Uczelnia oraz wydział.
2. W ramach realizowanego zamówienia Użytkownik dokonuje: 
1. wyboru zamawianych towarów i ich ilości (lub usług), 
2. oznaczenia danych do rachunku,  
3. wyboru formy płatności. 
2. Zamówienia nieopłacone są niewiążące. 
3. Prezentacja towarów (lub usług) w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do złożenia oferty zakupu przez Użytkownika.
4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego potwierdzenie przez Exam Space, uznaje się za moment zawarcia Umowy. 
5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zaakceptowaniem warunków korzystania z Serwisu, zawartych w niniejszym Regulaminie i Cenniku aktualnym w dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 
6. Dostęp do Pakietu Użytkownik może uzyskać na podstawie złożenia zamówienia i uiszczenia należności za wybrany Pakiet. Po złożeniu zamówienia oraz jego opłaceniu i zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z dostępem do wykupionego Pakietu. 
7. Exam Space ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn. Informację o odmowie Użytkownik otrzyma za pośrednictwem e-maila, który wskazał podczas rejestracji w Serwisie.
8. Użytkownik w trakcie składania zamówienia Pakietu ma prawo do jego anulowania poprzez przerwanie dokonywania zakupu lub rezygnację z płatności. Po złożeniu zamówienia i zapłaty ceny za wybrany Pakiet przez Użytkownika nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: 
portalexamspace@gmail.com.
11. Dostęp do Pakietów, zamówionych w Serwisie jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty na rachunku Usługodawcy, a kończy się równo po zakończeniu okresu, na jaki został wykupiony. 

§5 Odstąpienie od umowy 

1. Użytkownik, będący Konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni liczonych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
2. Użytkownik, będący Konsumentem korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno zostać złożone drogą elektroniczną na adres portalexamspace@gmail.com. 
3. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Usługodawca potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Usługodawca zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje materiałów edukacyjnych dostępnych w Serwisie. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, z uwagi na charakter usługi, będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownik traci uprawnienia do odstąpienia od Umowy z chwilą pierwszego rozpoczęcia zapoznania się z odpłatnymi materiałami edukacyjnymi.

§6 Reklamacje

1. Użytkownik na prawo do złożenia reklamacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dowiedzenia się przez Użytkownika o okolicznościach objętych reklamacją.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: portalexamspace@gmail.com lub pisemnie listem poleconym na adres …. …..
3. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej oraz powinna zawierać: 
1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, 
2. nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja, 
3. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, 
4. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Exam Space następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. W przypadku nieuznania przez Exam Space reklamacji złożonej przez Użytkownika, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
4. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
7. Exam Space zastrzega, że nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w §10 pkt 3 Regulaminu lub zostały wniesione po upływie terminu określonego w §10 pkt 1 Regulaminu.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa polskiego. 
2. Exam Space zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej w formie tekstu jednolitego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych a jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Exam Space. 
4. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Serwisu mają jedynie charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu.